Organisatiestructuur GVAG

Tijdens de bijeenkomst in Thialf op 3 en 4 november is met de aanwezige bestuurs- en themagroepleden gesproken over een herijking van de opzet van de themagroepen. De presentatie die daar is gehouden is, hebben we op het forum geplaatst en geeft inzicht in de overwegingen en achtergronden.

Op de bijeenkomst in Thialf is vastgesteld dat dit de koers voor de toekomst moet zijn en dat betekent het volgende:

De kerngroep GVAG:

We willen een kerngroep samenstellen. De kerngroep heeft als doel om vanuit een tactisch/strategisch perspectief te kijken naar de ontwikkeling van GBI World en de wereld van de gebruiker. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan:

  • De bewaking van de roadmap en de uitrol van GBI World (planning en voortgang). Hier zit ook een relatie met de expertgroepen;
  • Dienstverlening, kwaliteit advisering en service van Antea Group richting onze leden;
  • Ontwikkelingen in de (overheids)markt en toekomstige thema’s die van belang zijn;
  • Ontwikkelingen op het vlak van IT, informatievoorziening en (data)standaarden;
  • De (actieve) communicatie en verbinding met onze leden behouden en verbeteren;
  • Financiën en programmering van het jaarprogramma;
  • De verankering van beheer in onze eigen gemeentelijke organisaties en het belang ervan voor andere ontwikkelingen (BRO, Omgevingsplan/omgevingsvisie).

De kerngroep bestaat uit leden van het algemeen bestuur, 2 vertegenwoordigers van Antea Group en een aantal vertegenwoordigers vanuit onze leden die hier een wezenlijke bijdrage aan kunnen en willen leveren. Tijd is schaars en kostbaar. Iets wat we ook hebben geleerd van de afgelopen jaren rond het functioneren van de themagroepen. Hybride vergaderen en elkaar ook 2-3 keer per jaar fysiek ontmoeten moet zorgen voor een acceptabele en verantwoorde inzet van de leden van deze kerngroep.

Expertgroepen (satellietgroepen):

Naast de kerngroep willen wij expertgroepen instellen. Expertgroepen die nauw met Antea Group sparren over de inhoud van het product. We hebben van de afgelopen jaren geleerd dat de ontwikkeling van software zodanig snel gaat dat dit vooral thuishoort bij Antea Group en dat wij ons als GVAG vooral moeten richten op de functionaliteit en gebruikswaarde van de productontwikkeling. Antea Group doet dit aan de hand van een ontwikkelagenda waarbij met meerdere korte sprints binnen de verschillende bouw- en ontwikkelopgaven gewerkt wordt aan de doorontwikkeling. De expertgroepen sluiten aan bij de diverse sprints. Het voordeel is dat expertgroepen tijdelijk bestaan gedurende 2-4 maanden als de sprints gaande zijn. Dit maakt het voor leden aantrekkelijk om vanuit hun discipline of vakgebied met weinig tijdsbesteding toch een bijdrage te leveren aan het product. Met Antea Group hebben we afgesproken dat zij steeds een planning vooruit maken om zo ook de leden te kunnen bevragen te participeren in deze sprints.

Op deze wijze willen de transitie van de bestaande themagroepen naar de expertgroepen, gelieerd aan inhoudelijk sprints in de doorontwikkeling van GBI World vormgeven. Wij hebben hiermee vertrouwen in dat de doorontwikkeling een permanent en een meer gezamenlijk karakter krijgt en kijken er naar uit om met de leden van de themagroepen hierover in gesprek te gaan en hier verder invulling aan te geven.

Webinars:

De COVID-periode heeft ons ook geleerd dat webinars een uitstekend middel zijn om leden te informeren over de voortgang. Wij zijn ook van mening dat we dit middel veelvuldig moeten blijven inzetten.

Met deze nieuwe structuur wil het bestuur van de GVAG dichter op de ontwikkeling zitten. Maar ook het voor leden mogelijk maken om zonder een al te zware belasting toch actief een bijdrage te kunnen leveren aan de doorontwikkeling van de GVAG en het product GBI.

Planning en proces:

Wij zullen de komende tijd de verdere invulling en bemensing van de kerngroep vorm gaan geven. Als u bereid bent om in deze kerngroep te participeren, dan verzoek ik u contact op te nemen met b.smit@gvag.nl. Met de themagroepen gaan we individueel afspraken maken om de transitie naar expertgroepen in te vullen. Daarvoor is ook de planning voor de doorontwikkeling van belang om de sprints vorm te geven en de mogelijkheid om hierbinnen te participeren. Om een mooie warme overgang te bewerkstelligen blijven tot die tijd de themagroepen actief. Wij verwachten dat de daadwerkelijke overgang in het eerste kwartaal van 2022 plaats kan vinden.

Mochten er vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van dit bericht en/of presentatie, dan vernemen wij dat graag.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van de GVAG

Ing. E (Berto) Smit

Bestuursadviseur