Gemeente aan het woord: Van ‘norm’ naar ‘waarde’

Ontwikkelingen in de maatschappij, en ook zeker op het gebied van beheer en onderhoud, nopen ons tot “anders denken en anders doen”. Steeds meer is de beleving en de betrokkenheid van bewoners, bedrijven en bezoekers van groot belang. Onze (bijna) standaardreflex om vanuit technische kennis en ervaring terug te grijpen op normen die we voor de kwaliteitsbeoordeling hanteren is dan ook niet meer voldoende. Omgevingsvisie, klimaatbestendigheid en assetmanagement, om er maar een paar te noemen, vragen om een brede blik van ons als overheidsorganisaties en adviesbureaus. Het gaat om omgevingsbewust handelen.

Ik geloof dan ook in een transitie van “norm” naar “waarde”. Het gaat immers om de waarde die bewoner, bezoeker en bedrijf toekennen aan hun (directe) leefomgeving en de ontwikkelingen die hierin (gaan) spelen. Het gaat om de waarde die zij toekennen; om “publiekswaarde”. De normen vormen daarmee “slechts” een middel in plaats van een doel en sturingsmechanisme. Het hogere doel is immers een tevreden publiek. De focus zou dan ook moeten worden verlegd van de vraag “Wat kost het ?” naar de vraag “Wat levert het op ?” op macroniveau in alle facetten en beleidsterreinen van de (bij voorkeur gezamenlijke) overheden.

Het door ontwikkelen van GBI in deze richting, door te groeien naar een breed georiënteerde assetmanagement benadering, kan bijdragen aan deze transitie van “norm” naar “waarde” in denken en bovenal doen! In 2018 zijn de eerste goede stappen gezet binnen de GVAG en ook in 2019 staat assetmanagement op de agenda van de themagroepen.

Richard Cöp, gemeente Leeuwarden (bestuurslid GVAG)