Implementatie nieuwe GVAG structuur

Voor de zomer is de GVAG druk bezig geweest met het evalueren en daarna heroriënteren van de organisatiestructuur. Samen hebben we geconcludeerd dat een herziening van de structuur gewenst is. Met de nieuwe structuur kunnen we als GVAG onze meerwaarde blijven behouden en beter aansluiten bij de wensen en behoeften van de gebruiker van deze tijd. De leden hebben afgelopen zomer de gelegenheid gehad om feedback te geven op de nieuwe structuur. De reacties zijn door het bestuur besproken, maar hebben niet geleid tot aanpassing van de structuur. De nieuwe structuur voor de GVAG is 4 oktober jl. vastgesteld in de bestuursvergadering.

Voor de implementatie van de nieuwe structuur is er een plan opgesteld. In dit plan wordt invulling gegeven aan hoe de nieuwe structuur in 2019 er in de praktijk uit moet gaan zien. Er wordt onder andere in een werksessie aandacht besteed aan het proces en de vorm van de jaarplannen. Daarnaast wordt de huidige overlegstructuur tegen het licht gehouden en waar nodig aangepast. De overdracht van huidige thema’s naar de nieuwe structuur verdient ook aandacht.

Uiteraard is de bemensing van de nieuwe structuur een belangrijk onderdeel, waarbij de focus ligt om bestaande leden in de nieuwe structuur in te passen. De plenaire bijeenkomst op 4 oktober is hiervoor aangegrepen en binnenkort voeren we op individueel niveau gesprekken om te kijken welke plek het beste bij wie past. Daarnaast zijn we ook op zoek naar nieuwe krachten om de gelederen te versterken! Naar verwachting is het implementatieproces in december afgerond.