Organisatie

Ontstaan gebruikersvereniging

De feitelijke oprichting vond plaats op 25 januari 2001 op basis van een initiatief uit de gemeentelijke klantenkring van (voorheen) Oranjewoud. Een gebruikersvereniging voor softwareontwikkeling gerelateerd aan beheer van de openbare ruimte. De vereniging heeft zelfstandige rechtspersoonlijkheid en is dus volstrekt onafhankelijk. Zij heeft tot doel het behartigen van de algemene belangen van de leden met betrekking tot de producten en diensten van Antea Group (leverings- en gebruiksvoorwaarden, standaardcontracten, product- en prijsbeleid e.d.). Anderzijds staat zij voor het bevorderen, bewaken en borgen van de kwaliteit van de door Antea Group aan te bieden producten en diensten.

Waarom een gebruikersvereniging?

Het is onze overtuiging dat de eisen en wensen van de gebruikers het beste gezamenlijk kunnen worden geformuleerd. Daarmee wordt de beste garantie verkregen dat producten en diensten voorzien in de grootste gemene deler van de marktvraag. Daarnaast is het in het belang van de gebruikers dat de producten en diensten worden aangeboden onder conditie van een verantwoorde prijs/prestatieverhouding en binnen het regiem van adequate leverings- en gebruiksvoorwaarden. Ook op dit terrein hebben wij de overtuiging dat het behartigen van het klantenbelang efficiënter en effectiever kan als gekozen wordt voor een gezamenlijke aanpak. Dat biedt ook mogelijkheden om daarbij gebruik te maken van professionele expertise die voor individuele klanten veelal niet haalbaar is. In dit verband geldt het aloude gezegde “eendracht maakt macht” eens te meer.

Het mag duidelijk zijn dat ook Antea Group belang heeft bij het bestaan van de gebruikersvereniging. Daarmee is het mogelijk de de producten en diensten af te stemmen op wat gebruikers eisen en verwachten, zodat de afstemming van vraag en aanbod wordt geoptimaliseerd. Maar ook is het voor Antea Group van belang dat een platform is gecreëerd om afstemming te bereiken over product- en prijsbeleid, over leverings- en gebruiksvoorwaarden en communicatie met de markt.

Samenwerkingsconvenant

In een samenwerkingsconvenant is vastgelegd welke samenwerkingsvorm partijen kiezen, op welke wijze de gebruikersvereniging invloed krijgt op de ontwikkeling van producten en diensten, op welke wijze partijen met elkaar omgaan inzake product- en prijsbeleid en welke procedures voor dit geheel zullen gelden.

Voor wie bestaat de gebruikersvereniging?

De GVAG is er in principe voor alle (semi-)overheidsorganisaties die gebruik maken van ICT-gerelateerde producten en diensten van Antea Group. Het gaat dan om organisaties die gebruik maken van GBI producten. Momenteel zijn dat zo’n 80 gebruikers, hoofdzakelijk gemeenten. Daarmee is er dan ook in onze optiek voldoende draagvlak om als belangenbehartiger van de gebruikers richting Antea Group. Bovendien geeft dat de noodzakelijke ruimte voor een exploitatieopzet die een organisatie van voldoende professioneel gehalte mogelijk maakt.

Wellicht ten overvloede vermelden wij dat de gebruikersvereniging niet de mogelijkheid kent van lidmaatschap op persoonlijke titel. Het gaat erom dat de (overheids)organisaties die klant zijn van Antea Group voor ICT-gerelateerde producten en diensten het belang van het lidmaatschap van de vereniging onderkennen.

En natuurlijk is de GVAG er ook voor Antea Group, omdat zij als belangenbehartiger voor de gehele klantenkring kan optreden, voor het niveau van producten en diensten maar ook op productoverstijgende terreinen. De ontwikkelingen rond het thema vastgoedinformatie (voorziening) worden in dit land niet alleen bepaald tussen klant en leverancier. Ook uit dat oogpunt is het van belang dat de gebruikersvereniging voor relevante externe partijen (Ministeries, VNG, CROW, Rioned, King e.d.) als aanspreekpunt van een grote groep gebruikers kan functioneren.

Hoe werkt de gebruikersvereniging?

Zoals in de statuten is bepaald is de Algemene Ledenvergadering het hoogste gezagsorgaan van de vereniging. Alle leden hebben voor de algemene ledenvergadering een vaste vertegenwoordiger aangewezen en een plaatsvervanger. Eventuele stemmingen vinden plaats op grond van het principe van ‘one man – one vote’. Het bestuur van de vereniging is belast met de dagelijkse leiding van de vereniging, de beleidsvoorbereiding en het beheer. Daartoe behoren het jaarlijks voorbereiden van het activiteitenplan, de begroting en de rekening ter goedkeuring door de Algemene Ledenvergadering. Het bestuur wordt zo evenwichtig mogelijk samengesteld uit twee belangencategorieën: bestuurders van de leden en productverantwoordelijken.
Het bestuur bestaat uit minimaal 5 en maximaal 7 personen.

Speerpunt in de missie van de GVAG is het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van de producten van Antea Group op het gebied van softwareontwikkeling gerelateerd aan het beheer van de openbare ruimte. Daarom is de organisatie van de vereniging ook op die missie toegesneden en vinden de discussies plaats in de kerngroep en expertgroepen, bestaande uit leden van de vereniging en een vertegenwoordiger/specialist vanuit Antea Group. Lees hier meer over de samenstelling en taken van de groepen.


Het bestuur is belast met de algehele coördinatie en is het uiteindelijk besluitvormende orgaan binnen de gebruikersvereniging. Tevens is het bestuur de overlegpartner van de directie van Antea Group. Bekijk hier de samenstelling van het bestuur.